Příměšťák Brno

Sportoviště
Úvod Úvod

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Všechny konkrétní a aktuální informace včetně potřebných formulářů budou zaslány rodičům na email cca týden před konáním daného turnusu.

 

 • Sraz dětí na turnus bude každé pondělí daného turnus od 7:00 - 8:00 hod u zadní brány Koupaliště Riviéra (ul. Bauerova 7). NENÍ to vstup hlavní bránou přes pokladny
 • Děti se budou hlásit u hlavní instruktorky tábora, která provede prezenci a vybere formuláře a potřebné potvrzení
 • V případě, že se děti v daný den nedostaví v uvedeném čase, nebo vůbec prosím o informaci instruktorům tábora na tel. č.: 734 690 915 popř. vedoucímu – Martin Müller 734 864 156
 • Vyzvedávání dětí každý den – v 16 h před zadní bránou na koupaliště Riviéra (stejně jako ráno).
 • V případě nepříznivého počasí bude vyzvedávání dětí v budově Koupaliště Riviéra, kde máme kryté prostory. O této informaci budete informováni při srazu dětí ráno.

Co vzít s sebou na tábor?

 • Plavky, plavecké brýle (POUZE PLAVECKÉ, NE POTAPĚČSKÉ), ručník, boty k vodě – např. typu Crocs, opalovací krém, láhev na pití, pokrývku hlavy – kšiltovku, klobouček, pláštěnku, mikinu, sportovní oblečení a obuv, náhradní spodní prádlo. Vše v batůžku – každé dítě musí mít svůj
 • Nedávejte dětem, prosím, mobilní telefony! Budete mít k dispozici telefonní číslo na instruktory
 • Každé dítě bude mít k dispozici uzamykatelnou skříňku, kde si může věci uschovat
 • Stravování je zajištěno: oběd a pitný režim

První den tábora je nutné přinést s sebou vyplněné dokumenty (ke stažení na webu a bude také zasláno na email)

 • zdravotní dotazník
 • popř. prohlášení o odchodu dítěte
 • prohlášení o bezinfekčnosti

Orientační program:

 • 7:00 – 8:00 příchod dětí
 • 8:00 – 11:30 dopolední program (Koupaliště, Jungle Park, VIDA, Areál dopravní výchovy,…)
 • 9:00 svačina
 • 12:00 Oběd
 • 12:30 – 13:30 Výtvarné a rukodělné aktivity
 • 13:30 – 15:00 Odpolední program v rámci koupaliště, Soutěže, hry ve vodě a na suchu*
 • 15:00 Svačina
 • 16:00 Vyzvednutí dětí

*hry ve vodě závisí na počasí

Stravování:

Stravování bude vyhrazeno pouze pro děti v jednom z bufetů na Riviéře, k jídlu bude vždy polévka + hlavní jídlo.

Jídelníček bude k nahlédnutí při prezenci každý den při předání dětí na tábor.

Doplňující informace od instruktorek:

Jedná se o sportovní tábor, proto prosím děti oblékejte do kraťásků, tepláků (obecně do oblečení, které se může eventuálně zašpinit) a ne do šatiček, sukýnek či drahých modelů. Podobně se to týká i obuvi. Vyvarujte se prosím balerínkám, nebo pantoflíčkům do města (avšak obuv k vodě – pantofle, crocsy – je vřele doporučena). Místo toho zvolte tenisky (či sandále).

Dále je zázemí místnosti vybaveno sušáky, a tak si děti mohou v místnosti nechat uschnout jak plavky, tak ručník po celou dobu konání tábora (vždy po plavání instruktorky dětem mokré ručníky a plavky pověsí na sušáky).

Pro plavání nejsou akceptovány potápěčské brýle (tj. brýle, které chrání před vodou nos, popřípadě ústa). Akceptovány jsou POUZE brýle PLAVECKÉ (chrání pouze oči).

Dále v níže zmíněné dny vybavte děti následujícím (jinak se z bezpečnostních důvodů nebudou moci zúčastnit programu):

JUNGLE PARK - je vyžadována pevnější obuv, která má uzavřenou špičku boty (tj. tenisky, sandály s uzavřenou špičkou).

AREÁL DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ - je požadována pevnější obuv s uzavřenou špičkou a VLASTNÍ HELMA na kolo (kolo či koloběžka bude zapůjčena provozovateli dopravního hřiště).

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ – pevná sportovní obuv

VIDA! SCIENCE CENTRUM – žádné speciální požadavky

Provozní řád příměstského tábora

Pořadatel:

STAREZ-SPORT, a.s., Křídlovická 34, 603 00 Brno

Místo konání: 

Koupaliště Riviéra, Bauerova 322/7, Brno

Zákonný zástupce – povinnosti, práva, zodpovědnost

Zákonným zástupce se rozumí osoba pověřená zastupování dítěte dle 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pouze ten, může za zájemce/účastníka jednat ve věcech týkajících se přihlášení, odhlášení na PT, předání a převzetí. Chce-li zákonný zástupce přenést práva a povinnosti týkající se příměstského tábora (dále jen PT) na jinou osobu (dále jen osoba zastupující zákonného zástupce) musí projev této vůle provést písemně. Dokument musí obsahovat jasnou identifikaci osoby včetně kontaktních údajů a jasně vymezit rozsah jeho zodpovědnosti (pouze převzetí/ převzetí v určitý den apod.), místo a datum sepsání dokumentu a vlastnoruční podpis zákonného zástupce i osoby zastupující zákonného zástupce.

Zákonný zástupce je povinen

1) Řádně vyplnit a poslat online přihlašovací formulář dle podmínek PT

2) Každý den zajistit předání a převzetí účastníka PT osobně nebo osobou zastupující zákonného zástupce

3) Neprodleně informovat organizátora o všech změnách (zejména zdravotního stavu) týkajících se účastníka PT (viz. přihlášky, platby a storna)

Zákonný zástupce má práva

1) Na zrušení přihlášky v případě, že organizátor nesplnil avizované podmínky (např. zrušení nebo změna termínu)

2) Požadovat vrácení finanční úhrady za PT v případě splnění podmínek uvedených v kapitole Přihlášky, Platby a Storna

Zodpovědnost organizátora (pořadatele) za účastníka příměstského tábora

Organizátor je povinen

1) Informovat zákonného zástupce účastníka nejméně 5 dnů před zahájením PT o organizaci, rámcovém programu, vybavení účastníka/ů a kontaktech na personál zajišťující průběh a bezpečnost PT. Tyto informace jsou zasílány zákonným zástupcům e-mailem, telefonicky nebo jsou vystaveny na webových stránkách www.primestak.sportujemevbrne.cz

2) Zajistit dostačující personál, prostory, program a stravování

Vedoucí nebo instruktor přebírá účastníka PT od zákonného zástupce nebo osoby zastupující zákonného zástupce od 7:30 – 8:00h. na předem určeném místě a předává účastníka PT zákonnému zástupci nebo osobně zastupující zákonného zástupce od 15:30 – 16:00h. na předem určeném místě.

3) Dbát na bezpečnost a ochranu zdraví personálu a všech účastníků PT. V případě úrazu nebo jiné zdravotní nevolnosti v průběhu konání PT je organizátor povinen zajistit ošetření/ první pomoc/doprovod k lékaři nebo přivolání RZ. Dále je povinen neprodleně informovat o vzniklé situaci zákonného zástupce nebo osobu zastupující zákonného zástupce.

4) Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za účastníka v době před zahájením příměstského tábora a po jeho ukončení. V případě, že organizátor nedodrží předem avizované termíny zahájení a ukončení tábora, protože je nemohl předvídat a nemohl s nimi včas seznámit zákonné zástupce (např. zpoždění autobusu s dětmi na cestě v dopravní zácpě), je organizátor za účastníky nadále zodpovědný, tedy i po předem avizovaném termínu.

5) Vést řádně knihu docházky

6) Vést řádně knihu úrazů

7) Vydat zákonnému zástupci nebo osobě zastupující zákonného zástupce potvrzení o účasti na PT zejména pro uplatnění u pojišťoven, příspěvků u zaměstnavatele nebo sociálních příspěvků. Toto potvrzení vydáváme na základě včasné úhrady PT.

Organizátor má práva

1) Nepřijmout na PT přihlášku zájemce, který nesplnil podmínky pro vstup na PT zejména věk, zdravotní způsobilost, naplnění kapacity PT a zájemce se kterým byly řešeny vážné zdravotní či výchovné problémy.

2) Odmítnout účastníka, který všechny podmínky pro přijetí splnil, ale v termínu nástupu se skutečnost změnila tak, že se účastník stal neschopným (zdravotní stav nebo nedodání potřebných dokumentů).

3) Zrušit pobyt účastníkovi během PT, u kterého se podmínky v průběhu konání PT změnily natolik, že již není schopen účasti na PT (zejména zdravotní důvody, úrazy, chování).

4) Nahradit zájemce o PT, který v daných termínech neprovedl potřebné úkony k zařazení mezi účastníky, jiným zájemcem. Toto právo má zejména v těchto případech-nedodání potřebných dokumentů a neuhrazení pobytu na PT.

 • Zrušit termín PT z důvodu nedostatku obsazených míst. Organizátor může účastníkům nabídnout náhradní termín.

Termíny příměstského tábora na koupališti Riviéra pro rok 2022:

 • 11. - 15. 7. 2022 
 • 18. - 22. 7. 2022
 • 25. - 29. 7. 2022
 • 1. - 5. 8. 2022
 • 8. - 12. 8. 2022
 • 15. - 19. 8. 2022
 • 22. - 26. 8. 2022

Program příměstského tábora

Program je rozdělen na část, kde jsou zařazeny sportovní nebo volnočasové aktivity

V programu je zohledněn:

 • Počet účastníků
 • Věk účastníků. Pořádáme PT pro děti od 6 – 12 let
 • Aktuální počasí, v kterém je PT konán
 • Nepředvídatelné události (onemocnění vedoucího/vedoucí, onemocnění instruktorů, technické problémy s prostory). Vyhrazujeme si možnost měnit nebo regulovat program PT dle aktuální situace.

Přihlášky, platby a storno podmínky

Účastníkem se stává zájemce, který:

1) Splňuje podmínku věku účastníků 6-12 let.

2) Splňuje nárok na zdravotní stav a fyzickou kondici (viz. bezpečnost a ochrana zdraví)

3) Řádně vyplnil a odeslal přihlašovací formulář (přihlašovací formulář slouží jako jasná identifikace účastníka PT a jeho zákonného zástupce; dále seznamuje se závaznými podmínkami na konkrétní PT a upravuje smluvní vztahy (kam spadá i tento provozní řád) na konkrétní PT.

4) provedl platbu za PT dle pokynů (viz. platby)

5) má veškeré sportovní vybavení tak, jak je napsáno v pokynech pro účastníky (viz. vybavení na PT)

V případě naplnění kapacity PT si pořadatel vyhrazuje právo nepřijímat další přihlašovací formuláře a zájemce o PT.

PLATBY

Platba musí být provedena nejpozději 30. 6. 2022. Po vyplnění přihlašovacího formuláře bude na kontaktní email doručena faktura spolu s platebními údaji. Platbu lze uhradit pouze převodem. Cena PT činí 3000 Kč na daný termín.

STORNO PODMÍNKY

 1. Zákonný zástupce, opatrovník či jiná osoba prokazatelně určená zákonným zástupcem (dále jen jako „zástupce účastníka“), má možnost účastníka před zahájením tábora z jeho účasti odhlásit. Toto odhlášení musí být provedeno výhradně písemnou formou a doručeno na adresu dodavatele. Odhlášení účastníka je platné ke dni, kdy je písemné odhlášení doručeno dodavateli. Lze provést i elektronické odhlášení, prostřednictvím e-mailu, a to na adrese muller@starezsport.cz
 2. Nebudou-li ze strany zástupce účastníka splněny podmínky uvedené v bodu č. 1 storno podmínek, nebude na takové jednání brán zřetel a bude považováno za ex tunc neplatné.
 3. Zástupce účastníka je povinen v případě odhlášení účastníka dodavateli uhradit storno poplatek, a to v níže určené výši:
  • odhlášení v termínu nejpozději 41 a více dnů před zahájením aktivity činí storno poplatek 0,- Kč a dané místo bude uvolněno a nabídnuto dalším zájemcům z kruhu veřejnosti
  • odhlášení v termínu od 31 – 40 dnů před zahájením aktivity, činí storno poplatek 20% z ceny za jednoho přihlášeného účastníka a týdenní turnus; dané místo bude uvolněno a nabídnuto dalším zájemcům z kruhu veřejnosti
  • odhlášení v termínu od 15 – 30 dnů před zahájením aktivity, činí storno poplatek 40% z ceny za jednoho přihlášeného účastníka a týdenní turnus; dané místo bude uvolněno a nabídnuto dalším zájemcům z kruhu veřejnosti
  • odhlášení v termínu od 4 – 14 dnů před zahájením aktivity, činí storno poplatek 80% z ceny za jednoho přihlášeného účastníka a týdenní turnus; dané místo bude uvolněno a nabídnuto dalším zájemcům z kruhu veřejnosti
  • méně jak 3 dny peníze nevracíme
 4. V případě předčasného ukončení Tábora:
  • zdravotní důvody:
   • z podnětu zákonného zástupce, na základě písemného potvrzení ošetřujícího lékaře účastníka, nebo z podnětu hlavního vedoucího tábora, a to na základě jeho písemného stvrzení zdravotních obtíží účastníka, bez nutnosti písemného potvrzení lékaře). Zákonnému zástupci/plátci tábora náleží vrátka poměrné části uhrazeného poplatku ve výši 400,- Kč za každý den neúčasti účastníka ode dne následujícího dne písemného odhlášení účastníka z tábora
  • jiné než zdravotní důvody:
   • zástupce účastníka nemá nárok na vrácení již uhrazeného poplatku, a to ani jeho poměrné části
   • zástupce účastníka bere na vědomí fixaci uhrazeného poplatku na daný termín a místo konání tábora a nemožnost náhradního plnění ze strany dodavatele
 5. Dodavatel si vyhrazuje právo individuálního posouzení objektivnosti důvodu pro předčasné ukončení účasti účastníka na táboře. V těchto mimořádných případech je umožněno po posouzení výhradně ze strany dodavatele zástupci účastníka vrátit určenou část uhrazeného poplatku dle čl. 4 a násl. těchto storno podmínek (např. účastník nedosahuje dostatečné fyzické zdatnosti a není schopen účasti na táboře, účastník svým neadekvátním chováním kontinuálně narušuje průběh a harmonogram tábora aj.)

Bezpečnost a ochrana zdraví

Dítě nesmí v den nástupu a ani v průběhu pobytu na PT trpět infekčními či jinými chorobami, které by mohly ohrozit personál a ostatní účastníky PT. Tímto si vyhrazujeme právo nepřijmout dítě na PT již při nástupu. V případě, že se výše uvedené skutečnosti změní v průběhu pobytu, informuje instruktor neprodleně zákonného zástupce nebo osobu zastupující zákonného zástupce o vzniklé situace. S ohledem na nový zákon č. 372/2011 sb. je rodič povinen být v době pobytu dítěte k zastižení na mobilním čísle, které uvedl v přihlašovacím formuláři.

Zákonný zástupce nebo jim pověřená osoba je povinna si nemocné dítě převzít v nejkratší možné době. Zákonný zástupce nebo osoba pověřená zákonným zástupcem je povinna informovat organizátora o důležitých okolnostech zdravotního stavu účastníka zejména se to týká alergií, medikace, dietního či pohybového režimu. Toto se týká i všech změn, které by mohly ovlivnit chování či zdravotní stav účastníka PT. Personál je vyškolen na úrovni zdravotního minima. Po celou dobu svého pobytu na PT je účastník pod dohledem instruktora. Organizátor má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem společnosti STAREZ-SPORT, a.s. a v případě vzniku pojistné události pojistitel případně uhradí:

1) škodu na zdraví nebo na životě

2) škodu na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou

3) jinou majetkovou škodu vyplývající ze škody dle bodu 1) a 2)

V prostorách koupaliště Riviéra, Bazénu za Lužánkami a městských hal Vodova se účastníci i personál řídí Návštěvním řádem střediska, kterému tento provozní řád PT podléhá.

Stravování a pitný režim

Stravování a pitný režim je nastaven takto:

Oběd + pitný režim po celou dobu pobytu (svačiny z vlastních zásob)

Vybavení na PT

Účastník musí při prvním převzetí předat vedoucímu/instruktorovi kopii průkazu zdravotní pojišťovny. Na PT nosí účastník pouze věci potřebné. Toto se řídí pokyny dle konkrétního PT, které zasílá organizátor zákonným zástupcům před zahájením PT. Nedoporučujeme dávat dětem na PT cennosti, šperky, větší finanční obnos ani mobilní telefony. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za ztrátu věcí, které jsou výše uvedeny. Dále je účastníkům zakázáno nosit a používat věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu dalších dětí (především se jedná o zbraně, návykové látky apod.). Jako organizátor si vyhrazujeme právo tyto věci zabavit a vydat je při předávání účastníka zákonnému zástupci nebo osobě tímto pověřené.

 

Závěrečné ustanovení

Veškeré aktivity spojené s konáním PT podléhají zákonu č. 471/2005 Sb., a úplnému znění zákona č. 258/2000 Sb. o Ochraně veřejného zdraví, dále vyhláškám Ministerstva zdravotnictví, a to č. 106/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti v platném znění a č.

137/2004 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných v platném znění. Informace a nakládání s nimi se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Veškeré údaje slouží pouze pro potřeby Koupaliště Riviéra. Dle předepsaných lhůt dochází k jejich skartování.

Zákonný zástupce či osoba zastupující zákonného zástupce bere na vědomí, že účastník PT může být v průběhu PT fotografován. Tyto fotografie slouží výhradně pro prezentaci aktivit provozovatele střediska.

Platnost tohoto Provozního řádu příměstského tábora nabývá v Brně dne 20. 1. 2017

Mgr. Martin Mikš, ředitel společnosti

STAREZ-SPORT, a.s.

Křídlovická 911/34
603 00 Brno

IČ: 269 32 211
DIČ: CZ26932211
Tel: 533 033 830